PARTNER Consulting, s.r.o.
Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 556 45 524
Fax.: +421 2 556 45 525
Email: office@partnerconsulting.sk
Web: www.partnerconsulting.sk

Copyright 2006 PARTNER Consulting, s.r.o.
Web site design by SPYRAL

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

Táto činnosť zahŕňa najmä spracovávanie podnikateľských plánov, finančných plánov, finančných analýz, pomoc pri zakladaní spoločností, ako aj pomoc pri prezentácií investičných projektov u potenciálnych investorov doma i v zahraničí.

Naše služby:

Spracovanie podnikateľských plánov
Spracovanie finančných plánov
Finančné analýzy
Zakladanie spoločností
Prezentácia projektov

Spracovávanie podnikateľských plánov

Pri spracovávaní podnikateľských plánov sa vychádza zo základných údajov, ktoré poskytujú samotní klienti. Tieto sa dopĺňajú o vlastné marketingové a finančné informácie, z toho - ktorého odvetvia. Poradenstvo sa môže sústrediť aj na určité parciálne časti podnikateľských plánov podľa potreby klienta, či už ide o vypracovanie marketingových štúdií a analýz, alebo len finančných analýz a projekcií.

Vzhľadom na skúsenosti manažmentu firmy dôkladne poznáme požiadavky finančných inštitúcií, ktorým sú neskôr podnikateľské plány predkladané. V prípade záujmu klientov môžu byť podnikateľské plány prezentované pred potenciálnymi investormi.

V prípade seriózneho záujmu Vás osobne navštívime vo Vašej spoločnosti, čím šetríte čas aj peniaze. Naša flexibilita klientom zaručuje rýchle a efektívne spracovanie podnikateľských plánov, pričom nemusia neustále navštevovať poradenské spoločnosti v ich sídle.

Spracovanie finančných plánov

Finančné plánovanie patrí k základným nástrojom finančného riadenia firmy. Predstavuje rozhodovací proces, ktorý spočíva v navrhovaní, hodnotení a výbere cieľov a zodpovedajúcich prostriedkov na ich dosiahnutie.
Na základe Vami definovaných cieľov a predstáv pre Vás vytvoríme finančný model Vašej firmy v podobe projektovanej súvahy, výkazu ziskov a strát, výkazu cash flow, pomerových ukazovateľov tak, aby ste pri zadaných parametroch mali jednoznačnú predstavu o Vašich budúcich ziskoch, stavoch na bankových účtoch, ako aj ostatných položkách finančných výkazov v plánovanom období.
Využitím našich služieb získate silný nástroj pre kvantifikáciu dopadov aktivít Vašej firmy a okolia na jej ekonomiku.
V prípade, že finančný plán tvorí jednu z častí podnikateľského zámeru, vypracúva sa na obdobie trvania investičnej príležitosti, resp. splácania úverových zdrojov. S pomocou PARTNER Consulting, s.r.o. spĺňajú finančné plány všetky požadované kritériá:

  • podporujú a sú podporované ostatnými časťami podnikateľského zámeru,
  • zodpovedajú reálnym predstavám vlastníkov a manažérov podniku,
  • sú vodidlom pri dosahovaní stanovených cieľov v rôznych štádiách rozvoja podniku,
  • sú nástrojom k zaisteniu potrebných hotovostných tokov, resp. plánovania investícií v dôsledku finančných prebytkov.


Finančné analýzy

Finančná analýza ako systém včasného varovania komplexne a synteticky odráža kvalitu firemnej činnosti, jej ekonomickú úroveň a je predovšetkým efektívnym diagnostickým prostriedkom Vašich budúcich ohrození.

Nakoľko hrozí, že klient sám nebude hodnotiť situáciu nezainteresovane, zameriavame sa na získanie len základných informácií z jeho strany, pričom výsledný produkt nie je nikdy ovplyvňovaný klientovou predstavou, nech je aj výsledok z jeho pohľadu negatívny.

Úlohou našich expertov je zhodnotiť všetky pre a proti a poskytnúť čo najvierohodnejší obraz o reálnom alebo budúcom stave.

So spoločnosťou PARTNER Consulting, s.r.o. si môžete byť istí, že finančná analýza splní všetky tri základné úlohy:

  • Určí, ktoré činitele a s akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie podieľali. Takáto finančná analýza umožňuje odhaliť silné a slabé miesta podniku. Je účinným diagnostickým prostriedkom umožňujúcim posudzovať zdravie podniku.
  • Poskytne potrebné informácie pre primárnych užívateľov, t.j. akcionárov, veriteľov, ostatných investorov, zákazníkov a pod.
  • Informuje o finančno-ekonomickej situácii spoločnosti a získané informácie sa stanú podkladom k budúcemu rozhodovaniu. Preto je dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu.


Zakladanie spoločností

a) právny servis
- sprostredkovanie prípravy spoločenských zmlúv a podkladov potrebných pre zápis do obchodného registra
- zápis do obchodného registra, založenie spoločnosti

b) ekonomický servis - výber optimálneho účtovného SW, resp. účtovnej spoločnosti

Prezentácia projektov

Samotná prezentácia projektov u potenciálnych investorov, resp. bankových inštitúcií.