PARTNER Consulting, s.r.o.
Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 556 45 524
Fax.: +421 2 556 45 525
Email: office@partnerconsulting.sk
Web: www.partnerconsulting.sk

Copyright 2006 PARTNER Consulting, s.r.o.
Web site design by SPYRAL

CONSULTINGOVÉ SLUŽBY

Firmy hľadajú viac ako iba „radu“ - potrebujú komplexné riešenia a konkrétne podnikateľské výsledky. To je dôvod, prečo sme vyvinuli komplexný prístup k poradenstvu, ktorý našim klientom umožňuje napredovať na každej úrovni ich podnikania - od strategického plánovania na najvyššej úrovni, cez zlepšenie starostlivosti o zákazníka, až po každodenné činnosti.

Naše služby:
— Finančný consulting
— Manažment consulting
— Marketing consulting

Finančný consulting

 • celková finančná analýza spoločnosti na základe dosiahnutých HV (pre potreby reštrukturalizácie, M&A, podozrenia z porušovania obchodnej etiky zamestnancami alebo manažmentom firmy a pod.)
 • finančná reštrukturalizácia spoločnosti – na základe finančnej analýzy zadefinovanie optimalizácie súvahy, výsledovky, cash-flow s presným určením vplyvu na ďalšie činnosti spoločnosti v krátkodobom, ako aj dlhodobom horizonte
 • consulting pre top manažment pri finančnom a investičnom rozhodovaní
 • consulting pri finančnom posudzovaní a príprave projektov, tzv. projektové financovanie
 • consulting pre styk spoločnosti s bankou: napomáhanie pri získavaní úverov od bánk, od nebankových subjektov, nadefinovanie spĺňania finančných kritérií vyžadovaných bankou a inými finančnými inštitúciami, optimalizácia finančných nákladov pri styku s bankou – redukcia úrokových sadzieb, bankových poplatkov, marží pri konverziách a pod.


Manažment consulting

 • strategické analýzy spoločnosti a strategické plánovanie, SWOT analýza. Konzultácie pri tvorbe dlhodobej stratégie rozvoja s dôrazom na value based management. Stanovenie súčasnej pozície, definovanie rastového potenciálu, určenie aktivít s najvyššou tvorbou hodnoty
 • stanovenie stratégie spoločnosti z pohľadu top manažmentu, ako aj z pohľadu jednotlivých divízií (obchodná, marketingová, finančná stratégia, stratégia podnikania v globálnom prostredí a pod.)
 • manažment projektov v oblasti M&A, obchodu, marketingu, ľudských zdrojov a pod.
 • strategický manažment nákladov spoločnosti
 • consulting pri zavádzaní obchodnej etiky spoločnosti ako aj hodnôt, ktorými je firemná kultúra spoločnosti charakteristická
 • analýza konkurencie – identifikovanie kľúčových konkurentov, vyhodnotenie plánov a predpokladaných reakcií konkurencie, porovnanie silných a slabých miest
 • analýza príležitostí kapitálových vstupov – zber, analýza, vyhodnotenie a interpretácia údajov, analýzy rizík
 • ocenenie majetku podniku – ohodnotenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ohodnotenie celého podniku, cash flow projekcia
 • investičné poradenstvo – štúdie reálnosti investičných zámerov, výpočet návratnosti investície
 • finančné vyhodnotenie marketingových promotion akcií
 • konzultácie pri zakladaní spoločností


Marketing consulting

 • pri definovaní marketingových cieľov – pred realizáciou marketingových aktivít (najmä vo vzťahu k externým subjektom – reklamné, mediálne a prieskumné agentúry)
 • pri realizácii marketingovej stratégie – audit výstupov marketingového oddelenia a ostatných článkov marketingového reťazca (produkt, cena distribúcia)
 • pri realizácii komunikačnej stratégie – výber jednotlivých prvkov (firemná a produktová identita, výber reklamnej/mediálnej agentúry, výber mediálneho mixu, nákup mediálneho priestoru, audit nákupných podmienok za mediálny priestor)
 • pri príprave a realizácii marketingového prieskumu – definícia cieľov prieskumu, audit výberu prieskumnej agentúry a metodiky prieskumu