PARTNER Consulting, s.r.o.
Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 556 45 524
Fax.: +421 2 556 45 525
Email: office@partnerconsulting.sk
Web: www.partnerconsulting.sk

Copyright 2006 PARTNER Consulting, s.r.o.
Web site design by SPYRAL

ŠPECIÁLNE SLUŽBY

Túto oblasť našich služieb by sme mohli aj nazvať tzv. „novými prístupmi k zabezpečovaniu rastu hodnoty podniku a hodnotenia investícií“, ktoré ešte v našich zemepisných šírkach nie sú dostatočne etablované a využívané.

Naše služby:

Ekonomická pridaná hodnota – Economic Value Added (EVA)
Metóda ABC - Activity Based Costing
Target Costing
Zavádzanie Balanced Scorecard
Hĺbková analýza (Due Diligence)

EVA

 • Hodnotovo orientované meradlo finančnej výkonnosti
 • Odráža absolútnu výšku prírastku alebo znehodnotenia majetku vlastníkov     
 • Vhodný nástroj k výberu najvhodnejšej investičnej príležitosti 
 • Efektívny nástroj k zamedzeniu znehodnotenia majetku vlastníkov       
 • Vhodný nástroj k riadeniu prevádzok
 • Merítko vysoko korelatívne s hodnotou akcií, resp. podielov
 • Kritérium, ktoré môže byť maximalizované - EVA nespôsobuje chyby v riadení ako napr. ROI (návratnosť investícií), EPS (zisk na akciu), prevádzkový zisk, čistý príjem a pod. (maximalizácia týchto mier nemusí viesť k optimálnemu výstupu, maximalizácii hodnoty podniku)
 • Je dobrým základom pre manažérsky odmeňovací systém zabezpečujúci motiváciu manažérov k tvorbe hodnoty pre vlastníkov
 • Oveľa použiteľnejší nástroj ako ROI, pre controlling a riadenie dennodenných operácií

EVA môže byť zjednodušená na úroveň, ktorá je ľahko komunikatívna smerom k zamestnancom a ľahko počítaná v pravidelnom reportingu. K jej výpočtu postačujú hlavné údaje z výkazu ziskov a strát a súvahy. Hodnota ukazovateľa odráža výkonnosť spoločnosti v absolútnom vyjadrení (napr. v Sk), pričom kladná hodnota predstavuje tvorbu hodnoty a záporná znehodnotenie. Séria záporných hodnôt EVA je signálom možnej potreby reštrukturalizácie spoločnosti.

Svojou podstatou je koncept EVA ľahko použiteľný a ľahko pochopiteľný, dokonca aj pre ľudí, ktorí nie sú zbehlí v oblasti financií a účtovníctva. Je preto jednoduché ho objasniť v krátkom čase všetkým zamestnancom.

Východiská metódy EVA:

 • Všetky položky strany aktív viažu kapitál a tak so všetkými položkami sú spojené náklady na kapitál (vážené priemerné náklady na kapitál - WACC)
 • Náklady na kapitál spoločnosti (WACC) predstavujú priemer nákladov na vlastný kapitál a cudzí kapitál, pričom váhami je podiel týchto zložiek na celkovom investovanom kapitále
 • Priemerné náklady na kapitál predstavujú minimálnu požadovanú návratnosť, ktorá musí byť dosiahnutá, aby sa neznehodnotili vklady vlastníkov
 • Celkové náklady na kapitál spoločnosti však nedosahujú výšku vážených priemerných nákladov násobených celkovými aktívami, nakoľko spoločnosť má tiež neúročené záväzky, s ktorými nie sú spojené žiadne kapitálové náklady (celkové náklady na kapitál by mali byť preto znížené o vplyv týchto položiek)

EVA svojou podstatou pomáha celej organizácii uvedomiť si, že kapitál je nákladným zdrojom. Vo väčšine prípadov došlo bezprostredne po zavedení EVA k dramatickému zvýšeniu efektivity využitia kapitálu (zvýšený obrat kapitálu). EVA prispieva k zvyšovaniu ziskovosti predovšetkým prostredníctvom zlepšeného obratu kapitálu.

EVA ako merítko ziskovosti je prvým, pri ktorom môže použitá maximalizácia jeho hodnoty, ako jasný cieľ. Na rozdiel od prevádzkového zisku a návratnosti investovaného kapitálu (ROI), integruje kapitál a rast použitého kapitálu. Zjednodušuje celý koncept ziskovosti, ktorý bol pri použití tradičných merítok nejednoznačný a komplikovaný. Hlavným cieľom každej spoločnosti je zvýšenie hodnoty spoločnosti. EVA spája vplyvy ziskovosti a rastu do jedného ukazovateľa a tak meria tvorbu hodnoty. Dlhodobou maximalizáciou ukazovateľa EVA tak spoločnosť maximalizuje svoju vlastnú hodnotu.

EVA ako základ systému bonusov zjednocuje ciele vlastníkov a výkonný manažment spoločnosti. Spoločným a jednoznačným cieľom sa tak stáva rast hodnoty spoločnosti.

Metóda ABC (Activity Based Costing — rozčlenovanie nákladov podľa aktivít)

Predstavuje moderný prístup k členeniu nákladov. Je odpoveďou na obmedzenia, ktoré obsahujú tradičné kalkulácie. Po prvýkrát bola táto metóda publikovaná koncom 80-tych rokov združením CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing - International) popredných svetových výrobcov a poradenských a účtovníckych spoločností. Metóda ABC sa stretla so širokým ohlasom, bola kladne prijatá manažérmi a vo svete zaznamenala rýchle rozšírenie.
Metóda ABC bola ďalej rozpracovaná a osvedčila sa aj ako vhodný nástroj riadenia nákladov podľa aktivít (Activity Based Cost Management), plánovania a rozpočtovania podľa aktivít (Activity Based Budgeting), hodnotenia a riadenia výkonnosti podľa aktivít (Activity Based Performance) a vo všeobecnosti integrovaného systému riadenia podľa aktivít (Activity Based Management).
Riadením aktivít možno teda priamo ovplyvňovať nielen úroveň nákladov, ale aj výšku zisku, výkonnosť, mieru pridanej hodnoty a ďalšie atribúty aktivít a procesov v organizácii. Metódy sú široko aplikovateľné v celom spektre organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť, štruktúru, odvetvie v ktorom pôsobia a charakter procesov, ktoré sa v nich vykonávajú.

Target costing

Tento prístup umožňuje ovplyvňovať budúcu nákladovosť už v predvýrobných fázach. Metóda Target Costing, resp. Manažment cieľových nákladov predstavuje proces zmeny spôsobu myslenia orientovaný na zákazníka. Je to metóda, pri ktorej sú cieľové náklady odvodzované od budúcich predpokladaných trhových cien.

Hlavné rysy metódy:

- náklady budúcich produktov sú odvodzované od výnosov prognózovaných marketingom
- cieľové náklady vzniknú odpočítaním plánovaného zisku (operatívneho výsledku) od čistého výnosu so zohľadnením rizikovej prirážky
- celkové náklady produktu sú v pomere zákazníckych hodnôt priradené jednotlivým komponentom
- náklady rozdelené na komponenty tvoria cieľové zadania pre odborné útvary (v reťazci tvorby hodnôt) - vývoj, výroba, nákup, odbyt
- analýzou odchýliek cieľových a štandardných (aktuálnych) nákladov je s pomocou benchmarkingu identifikovaný optimalizačný potenciál na úrovni jednotlivých komponentov

Zavádzanie Balanced Scorecard

Pomocou prístupu Balanced Scorecard dosiahneme prepojenie stratégie a vývoja s cieľom maximalizácie hodnoty podniku. Prístup je zameraný na štyri hlavné oblasti:

 • finančnú perspektívu,
 • zákaznícku perspektívu,
 • procesnú perspektívu,
 • perspektívu potenciálov (učenie sa a rast).


V rámci týchto perspektív definujeme strategické ciele, merítka, cieľové hodnoty a opatrenia. Pri zavádzaní používame 5-fázový model:

 • vyjasnenie stratégie,
 • vytvorenie organizačných a rámcových podmienok,
 • vývoj Balanced Scorecard
 • tvorba postupu pri rozšírení Balanced Scorecard na celý subjekt,
 • zaistenie a optimalizácia trvalého používania Balanced Scorecard.
Hĺbková analýza (Due Diligence) Cieľom hĺbkovej analýzy je zistenie reálneho stavu spoločnosti, t.j. vyjasnenie a posúdenie skutočných pomerov, identifikovanie a zvládnutie rizík spojených s určitou majetkovou transakciou, napr. kúpa, predaj podniku alebo jeho časti. Due Diligence pomáha v rámci rozsiahlej analýzy identifikovať všetky relevantné okolnosti vytvárajúce šance a riziká. Komplexná hĺbková analýza sa zameriava na financovanie a účtovníctvo, právne otázky, daňové otázky, komerčné aspekty, ľudské zdroje a životné prostredie.

Spoločnosť PARTNER Consulting, s.r.o. ponúka svoju pomoc pri zabezpečení nesporných výhod, ktoré z hĺbkovej analýzy vyplývajú:

 • detailný prehľad o stave spoločnosti v jednotlivých oblastiach,
 • upozornenie na možné riziká a ich kvantifikáciu,
 • možnosť rýchlejšieho nájdenia riešení prostredníctvom externého nezávislého pohľadu na spoločnosť,
 • poskytnutie fundovaných informácií o stave spoločnosti ako celku.