PARTNER Consulting, s.r.o.
Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 556 45 524
Fax.: +421 2 556 45 525
Email: office@partnerconsulting.sk
Web: www.partnerconsulting.sk

Copyright 2006 PARTNER Consulting, s.r.o.
Web site design by SPYRAL

INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Príprava podniku pre získanie investora

V súčasnosti sa mnoho slovenských spoločností nachádza v situácii, keď si rozšírenie ich podnikateľských aktivít alebo expanzia na zahraničné trhy vyžadujú značné investície a získanie bankového úveru nie je vždy jednoduchým riešením. V takomto prípade je jednou z alternatív vstup strategického, prípadne portfóliového investora, ktorý v spolupráci s existujúcimi vlastníkmi zabezpečí ďalší rast spoločnosti.

Spoločnosť PARTNER Consulting, s.r.o. od svojho vzniku poskytuje široké spektrum poradenských služieb pre slovenské podnikateľské subjekty, ako aj pre zahraničných investorov, ktorí majú záujem o investovanie a podnikanie v Slovenskej republike a v Českej republike.

Pre potenciálnych záujemcov o získanie vhodného investora ponúkame tieto služby:

 • Príprava podnikateľského plánu,
 • Asistencia v predvstupovej fáze,
 • Príprava informačného memoranda pre potreby investora,
 • Asistencia, resp. zastupovanie pri rokovaniach s investorom,
 • Reštrukturalizácia spoločnosti po vstupe investora.


Príprava podnikateľského plánu
Podnikateľský plán je písomným opisom Vašej firmy a Vášho plánovaného projektu, ako aj spôsobu, ktorým ho zamýšľate konkrétne realizovať. Potenciálnym investorom uľahčí pochopiť zámery Vašej podnikateľskej činnosti a význam Vášho projektu. Bude obsahovať všetky informácie, ktoré potrebujú investori (potenciálni partneri, poskytovatelia podporných programov) a pre Vás samotných predstavuje orientačnú pomôcku, pomocou ktorej môžete svoje myšlienky premietnuť do čísiel.

Asistencia v predvstupovej fáze
Zahŕňa identifikáciu očakávaní a potrieb spoločnosti v horizonte investičného procesu, manažment brainstorming a identifikáciu najvhodnejšieho investora (strategický alebo venture capital). Spoločným úsilím stanovíme cielený, profesionálny postup pri oslovení investora. Ďalej, v úzkej spolupráci s vedením spoločnosti, prípadne akcionármi, riadime investičný proces až do okamihu vstupu investora.

Príprava informačného memoranda pre potreby investora
Informačné memorandum slúži pre potreby investora na predbežné posúdenie investičného zámeru. Je pripravené podľa západných štandardov a obsahuje obdobné informácie ako podnikateľský zámer, avšak v rozsiahlejšom podaní, naviac sú v prípade potreby jeho súčasťou aj finančné výkazy podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS).

Asistencia resp. zastupovanie pri rokovaniach s investorom
V úzkej súčinnosti s akcionármi / vedením spoločnosti vedieme rokovania s predstaviteľmi potenciálneho investora a podnikáme kroky vedúce k úspešnému vstupu investora do spoločnosti.

Reštrukturalizácia spoločnosti po vstupe investora
Naše poradenské služby sú orientované na finančné poradenstvo, ktoré zahŕňa vybudovanie  oddelenia controllingu s cieľom zabezpečiť kontrolu podnikových procesov, výber účtovného softvéru, príprava manažérskeho informačného systému a pod.

Vyhľadávanie investičných príležitostí

Pre potenciálnych investorov ponúkame nasledujúce komplexné služby:

 • Deal flow (vyhľadanie investičných príležitostí),
 • Príprava marketingovej štúdie,
 • Finančný akvizičný audit,
 • Zastupovanie investora v predvstupových rokovaniach,
 • Reštrukturalizácia spoločnosti po vstupe investora,
 • Asistencia pri založení spoločnosti v Slovenskej a Českej republike.


Deal flow (samotné vyhľadanie investičných príležitostí)
Naša spoločnosť má rozsiahle skúsenosti v oblasti vyhľadávania vhodných investičných príležitostí. Naši klienti sú renomovaní zahraniční investori (strategickí investori, investičné fondy, ako aj súkromní investori). Na základe požadovaných kritérií vytypujeme vhodné slovenské spoločnosti, vedieme rokovania a podnikáme kroky vedúce k úspešnému vstupu investora do spoločnosti.

Príprava marketingovej štúdie
Na základe požiadaviek investora vypracujeme marketingovú štúdiu, ktorá zahŕňa detailné informácie o potenciálnych obchodných partneroch, priemyselných odvetviach, vhodných regiónoch a pod. Štúdia takisto zahŕňa stručné informácie o makroekonomickej situácii v Slovenskej republike, štátnej a regionálnej podpore a pod. Marketingová štúdia slúži ako jeden zo základných podkladov pri investičnom zámere.

Finančný akvizičný audit
Na základe poverenia investora uskutočňujeme finančný akvizičný audit, ktorý zahŕňa previerku účtovných dokladov spoločnosti, previerku podnikateľského zámeru a ďalších finančných podkladov s cieľom ubezpečiť sa o správnosti finančných informácií preukazovaných spoločnosťou. Audit takisto zahŕňa odborné posúdenie hodnoty spoločnosti. V niektorých prípadoch takisto koordinujeme činnosť právneho, technického, príp. environmentálneho auditu.

Zastupovanie investora v predvstupových rokovaniach
V úzkej súčinnosti s investorom vedieme rokovania s predstaviteľmi slovenských spoločností a podnikáme kroky vedúce k vstupu investora do spoločnosti

Reštrukturalizácia spoločnosti po vstupe investora
Naše poradenské služby sú orientované na finančné poradenstvo, ktoré zahŕňa vybudovanie  oddelenia controllingu, s cieľom zabezpečiť kontrolu podnikových procesov, výber účtovného softvéru, príprava manažérskeho informačného systému a pod.

Asistencia pri založení spoločnosti v Slovenskej aj Českej republike
Naše služby zahŕňajú založenie spoločnosti, právne služby, registráciu obchodnej známky, registráciu internetového pripojenia a domény, zabezpečenie vedenia účtovníctva, daňové poradenstvo, špecifikáciu daňových úľav a ďalšie súvisiace služby.