PARTNER Consulting, s.r.o.
Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 556 45 524
Fax.: +421 2 556 45 525
Email: office@partnerconsulting.sk
Web: www.partnerconsulting.sk

Copyright 2006 PARTNER Consulting, s.r.o.
Web site design by SPYRAL

FINANČNÝ CONTROLING

Je zameraný na analýzu a informovanie o majetku podniku. Sleduje tak fixný, ako aj obežný majetok. Spadajú sem špecializované kategórie ako investičný controlling, controlling zásob, pohľadávok, záväzkov, likvidity a pod.

Naše služby:

— investičný controlling
— controlling zásob
— controlling pohľadávok
— controlling záväzkov
— controlling likvidity

Investičný controlling

Dôležitosť investičných rozhodovacích procesov pre rozvoj podniku je daná predovšetkým dlhodobými účinkami investícií na materiálno-technickú základňu a finančno-ekonomickú pozíciu podnikov. Účelom investičného controllingu je riadiť investičný proces v súlade s vytýčenými cieľmi. Investičný controlling je zameraný na odhaľovanie a posudzovanie investičných možností, plánovanie kapitálových výdavkov, plánovanie projektov, zosúladenie realizácie projektov, navrhovanie metód hodnotenia ekonomickej efektívnosti a pod. Všetko čo súvisí s možnosťami investovania sa v rámci controllingu spracuje a poskytne sa impulz pre manažment podniku.

Naše služby:

- stanovenie optimálneho investičného rozpočtu
- hodnotenie účinkov investičných zámerov

Controlling zásob

Problematika riadenia zásob priamo či nepriamo ovplyvňuje viacero podnikových funkcií. Zásoby umožňujú optimalizovať nákupnú, výrobnú a predajnú aktivitu podniku, avšak vyvolávajú viac náklady, ktoré v mnohých prípadoch podstatne redukujú pozitívne efekty spojené s ich držbou.

Naše služby:

- optimalizácia zásob
- monitoring zásob

Controlling pohľadávok

Dôležitým faktorom predajnej úspešnosti podniku je časový priestor, ktorý poskytne svojim odberateľom na úhradu prevzatého tovaru (obchodný úver). Tento faktor vedie k vzniku pohľadávok, ktoré musia byť do doby úhrady financované, pričom existuje riziko, že odberateľ vykoná úhradu oneskorene, resp. ju nevykoná vôbec. Controllingové postupy v oblasti riadenia pohľadávok sú preto zamerané na pozitívne (predaje, zisk) a negatívne (pohľadávky, náklady kapitálu, riziká strát z nedobytných úverov) účinky úverovej politiky.

Naše služby:

- hodnotenie dopadov úverovej politiky
- monitoring pohľadávok

Controlling záväzkov

Controllingové postupy v oblasti riadenia pohľadávok sú taktiež zamerané na pozitívne a negatívne účinky úverovej a obchodnej politiky spoločnosti.

Naše služby:

- hodnotenie dopadov úverovej a obchodnej politiky
- monitoring záväzkov

Controlling likvidity

Základným predpokladom likvidity je rovnováha príjmov a výdajov v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Nedostatočná likvidita brzdí podnikové zámery a znižuje kredit podniku so všetkými z toho vyplývajúcimi negatívnymi dôsledkami. Prebytky likvidity zasa naopak znamenajú straty z ušlých príležitostí. Cieľom controllingu likvidity je minimalizovať tieto negatívne vplyvy optimalizáciou finančných tokov podniku.

Naše služby:

- monitoring príjmov a výdajov
- controlling krátkodobých finančných zdrojov
- controlling krátkodobých prebytkov likvidity